Incidencias

O Concello de Poio pon a disposición da ciudadanía o pagamento online de recibos municipales emitidos polo propio Concello que se topen en período de pagamento voluntario.

Dirección

Avenida Andurique, 1ºB, San Salvador, 36163 – Poio

Horario

08:00 h – 14:30 h

De luns a venres

Contacto

986 770 001 – Ext. 1260, 1502

orientacionlaboral@concellopoio.gal.

Período de pagamento

Este servizo admite o pagamento dos recibos que se atopen en período voluntario. Se polo contrario o recibo que ten pendiente de pago está en período executivo deberá dirigirse de novo ó Concello.

Pódese poner en contacto coa Tesourería Municipal

986770001   

ext 1223/1224

Na Oficina Virtual do ORAL poderá facer o pagamento dos seguintes impostos

1

Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana (IBI)

2

Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica (IBI)

3

Imposto sobre bens inmobles de características especiais (IBI)

4

Imposto sobre actividades económicas (IAE)

5

Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

Para realizar este tipo de pagamentos precisa o certificado dixital

Scroll al inicio