Protección de datos de carácter persoal

Accesos rápidos

Exercicio de dereitos en materia de protección de datos persoais

Delegado de protección de datos.
Contacta

Normativa de aplicación

Rexistro de actividades de tratamento

Protección de datos de carácter persoal

A protección das persoas físicas en relación co tratamento de datos persoais é un dereito fundamental protexido polo artigo 18.4 da Constitución española e exercerase conforme o establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril , xeneral de protección de datos, e Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de os dereitos dixitais.

 

Enténdese por dato de carácter persoal como toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable (persoa interesada); considerarase persoa física identificable toda persoa cuxa identidade poida determinarse, directa ou indirectamente, en particular mediante un identificador, por exemplo un nome, un número de identificación, datos de localización, un identificador en liña ou un ou varios elementos propios da identidade física, fisiológica, xenética, psíquica, económica, cultural ou social da devandita persoa.

Responsable do tratamento de datos

1

Quen ten a responsabilidade do tratamento?

A responsabilidade do tratamento tena o órgano ou entidade que determina os fins e os medios do tratamento dos datos persoais. En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril , xeneral de protección de datos, comunicámoslle que responsable das actividades de tratamento dos seus datos é o Concello de Poio.

2

Datos da Institución responsable

Concello de Poio

Praza do Mosteiro nº1
Convento-San Xoán
36995 – Poio

986 770 001

poio@concellopoio.gal

3

Existe un delegado/a de Protección de Datos con quen poida contactar?

Si, as persoas interesadas podrán poñerse en contacto coa persoa delegada de Protección de Datos ( DPD) a través do formulario dispoñible no apartado Delegado de Protección de Datos.

Finalidade do tratamento e lexitimación

Calquera operación realizada sobre datos persoais, tales como recollida, rexistro, organización, estruturación, conservación, adaptación ou modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión ou calquera outra forma de habilitación de acceso, cotejamiento ou interconexión, limitación, supresión ou destrución.

O Concello de Poio tratará os datos persoais das persoas interesadas, con carácter xeral, para xestionar os diferentes procedementos administrativos e informar sobre o seu tramitación, verificar ou comprobar a exactitude dos datos persoais que as persoas interesadas declaren que xa obran en poder das administracións públicas ou que, previamente, achegáronse, así como para realizar notificacións e tramitar recursos. Ademais, os seus datos podrán ser tratados para xestionar peticións de información, sugerrencias, comunicacións en xeral e remitir boletíns informativos.

Con carácter xeral, no caso da actividade de procedemento administrativo a base jurídica dos tratamentos será o cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos. Tanto o interese público como os poderes públicos que xustifican o tratamento deben estar establecidos nunha norma de rango legal. En determinados supostos o tratamento fora lexitimado polo consentimento das persoas interesadas. En todo caso, a base da lexitimación recollerase nas cláusulas informativas básicas dispoñibles nos formularios de recollida de datos persoais.

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite o seu supresión ou cancelación e sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados ao necesario para os fins para os que sexan tratados.

Cederemos os seus datos?

Os seus datos podrán ser comunicados, segundo a legislación vixente e sempre que sexa necesario para a gestión do procedemento ou petición, a outras administracións públicas no exercicio das súas competencias, a organismos financiadores, a diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios do Concello de Poio para dar a publicidade legalmente esixida nos procedementos onde sexa necesaria. As cláusulas informativas básicas incluirán, en todo caso, aos destinatarios concretos dos datos.

Scroll al inicio