Delegado/a protección de datos

Juan F. Sánchez González

Accesos rápidos

Exercicio de dereitos en materia de protección de datos persoais

Delegado de protección de datos

Normativa de aplicación

Rexistro de actividades de tratamento

No Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, xeral de protección de datos (RXPD), disponse que os responsables e encargados de tratamento deberán designar a unha persoa delegada de protección de datos (DPD) no caso de que “o tratamento léveo a cabo unha autoridade ou organismo público”, tanto en calidade de responsable como en funcións de encargado/a de tratamento (art. 37.1.a RXPD).

As persoas interesadas poderán poñerse en contacto coa persoa delegada de Protección de Datos (DPD)  do Concello de Poio  a través do formulario de contacto dispoñible  mais abaixo en “contacta coa persona responsable”.

Un/a delegado/a de protección de datos ten que supervisar o cumprimento interno da normativa vixente en materia de datos persoais.

No RGPD sinálanse entre as funcións da persoa delegada de protección de datos as de:

Informar e asesorar a persoa responsable ou encargada do tratamento e o persoal empregado que se ocupe do tratamento dos deberes que lles incumben, en virtude do RGPD e doutras disposicións de protección de datos da Unión ou dos Estados membros.

Supervisar o cumprimento do disposto no RGPD, doutras disposicións de protección de datos da Unión ou dos Estados membros e das políticas da persoa responsable ou da encargada do tratamento en materia de protección de datos persoais.

Contacta coa persoa responsable

Scroll al inicio