CONCURSO LITERARIO XAIME ILLA COUTO – BASES

12/01/2024

2023.

O Concello de Poio, xunto coa SCD Raxó e coa colaboración do Consello Municipal de Cultura, convocan unha nova edición do Concurso Literario Xaime Illa Couto.O concurso rexerase polas seguintes bases:

1) Ámbito xeográfico:
• Ata 17 anos: será requisito ter empadroamento no concello de Poio ou matrícula nun centro educativo deste concello.
• De 18 anos en diante: a participación non ten limitación xeográfica, sempre que se cumpran as demais normas do concurso.

2) As modalidades do concurso serán dúas:

 • Relato curto ou conto.
 • Poesía

3) As categorías son as seguintes:
• Categoría A: de 6 a 8 anos.
• Categoría B: de 9 a 11 anos.
• Categoría C: de 12 a 13 anos.
• Categoría D: de 14 a 15 anos.
• Categoría E : de 16 a 17 anos.
• Categoría F: de 18 anos en diante.

A idade das persoas participantes deberá estar cumprida entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022.


4) Os traballos serán de carácter individual e inéditos, quedando expresamente prohibido plaxiar, copiar ou reproducir traballos alleos.
5) Cada participante poderá presentar un único traballo por modalidade.
6) Os traballos deberán estar escritos en lingua galega.
7) O tema será libre.
8) A extensión dos traballos será como máximo de tres folios por unha soa cara (para relato curto ou conto) e dun folio por unha soa cara (para poesía).
Os traballos mecanografados entregaranse a tamaño de letra 12 e espazo interlineal dobre. Os traballos manuscritos entregaranse nun formato lexible.

9) Os traballos serán entregados en calquera dos seguintes centros:

 • No servizo de Cultura do Concello de Poio, ou por correo certificado (Praza do Mosteiro 1, 36995, San Xoán de Poio).
 • Nos seguintes centros de ensino: CEIP Viñas, CEIP Lourido, CEIP Isidora Riestra, CEIP Chancelas, CEIP Espedregada e no IES de Poio.
 • Nos locais das Asociacións colaboradoras e membros do Consello Municipal de Cultura: S.C.D. de Raxó; S.C.D. de Samieira; Ateneo Corredoira de Combarro; Asociación Boureante da Seara; Asociación Vides Novas de San Salvador.

10) Cada traballo presentarase en dous sobres pechados:

No interior do SOBRE 1: un exemplar da obra a presentar no concurso.
No interior do SOBRE 2: os datos persoais da persoa participante:

 • Nome, idade, enderezo e teléfono.
 • No caso de escolares tamén incluirán o curso e o nome do seu centro de ensino.

No EXTERIOR de ambos os dous sobres deberá constar:

 • Título da obra.
 • Modalidade e categoría na que participa (ver puntos 2 e 3 destas bases).
 • Idade do autor/a.

11) O xurado estará formado por unha representación elixida para o efecto polo Consello Municipal de Cultura. O xurado determinará a necesidade de recorrer ao asesoramento de técnicos/as na materia. A presidencia de honra do xurado permanecerá vacante en lembranza de Don Xaime Illa Couto. O fallo do xurado será inapelable.

12) O Consello Municipal de Cultura resérvase o dereito de publicar e/ou facer o uso que considere oportuno dos traballos presentados.

13) Os premios serán os seguintes:

 • CATEGORÍAS A, B, C, D: premio de 90 euros (para cada unha destas catro categorías e nas dúas modalidades), diploma e agasallo conmemorativo.
 • CATEGORÍA E: premio de 110 euros (para cada unha das dúas modalidades), diploma e agasallo conmemorativo.
 • CATEGORÍA F: premio de 400 euros (para cada unha das dúas modalidades), diploma e agasallo conmemorativo.

14) O prazo de entrega dos traballos rematará o mércores 12 de abril de 2023, ás 14 horas.

15) O xurado fallará os premios o xoves 11 de maio de 2023.

16) O xurado poderá considerar deserto os premios do grupo F, no caso de que os traballos presentados non acaden unha calidade aceptable.

17) A entrega de premios realizarase no transcurso do acto que se celebrará o martes 17 de maio de 2022, ás 17.30 horas, no salón de actos do Centro Cultural Xaime Illa Couto (Raxó).

18) A participación no concurso supón a aceptación das presentes bases.

A presidenta do Consello Municipal de Cultura

OUTRAS NOTICIAS

Scroll al inicio