Recibos emitidos polo Concello

O Concello de Poio pon a disposición da ciudadanía o pagamento online de recibos municipais emitidos polo propio Concello.

Accesos rápidos

Recibos emitidos polo CONCELLO

Recibos emitidos polo ORAL

Recibos emitidos por VIAQUA

(Empresa concesionaria do Servizo Municipal de Aguas)

Vostede poderá facer o pagamento a través da pasarela de pago das dúas entidades que teñen convenio asinado con independencia de cal sexa a súa entidade bancaria. 

Autoliquidación

1

Ocupación de dominio público

2

Taxa de dereito de exame

Período de pagamento

Este servizo admite o pagamento dos recibos que se atopen en período voluntario. Se polo contrario o recibo que ten pendiente de pago está en período executivo deberá dirigirse de novo ó Concello.

Pódese poner en contacto coa Tesourería Municipal

986 770 001   

ext 1223/1224

Scroll al inicio