fbpx
ARI- Rehabilitación Conxunto Histórico Combarro
ARI- Rehabilitación Conxunto Histórico Combarro

CONVOCATORIAS ABERTAS


4ª CONVOCATORIA DE FASE 7 E 2ª CONVOCATORIA DE FASE 8

Están abertas a 4ª convocatoria da Fase 7 e a 2ª convocatoria da Fase 8 nas que pódense presentar solicitudes oficiais. Para máis información pode dirixirse ao teléfono 986770001 ext 1241, ó correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. ou achegarse á oficina do ARI con horario de atención ó público os luns de 9:30 a 13:30 horas.


Bases

Bases das axudas para a conservación e rehabilitación de vivendas na Área de Rehabilitación Integral de Combarro Fase 7

4ª Convocatoria de subvención á rehabilitación de edificios e viviendas na Área de Rehabilitación Integras de Combarro no Concello de Poio da Fase

Bases das axudas para a conservación e rehabilitación de viviendas na Área de Rehabilitación integral de Combarro Fase 8

2ª Convocatoria de subvención á rehabilitación de edificios e viviendas na Área de Rehabilitación Integras de Combarro no Concello de Poio da Fase 7

Documentación

ANEXO I Solicitude de visita técnica

ANEXO II Solicitude de redacción da memoria 

ANEXO III Solicitude oficial de axudas

ANEXO IV Declaración responsable

ANEXO V Comunicacion inicio de obra

ANEXO VI Comunicación de remate das obras

ANEXO VII Autorización para o uso de fotografías

ANEXO VIII Autorización para a solicitude, xestión, tramitación e cobro da subvención

 

AXUDAS DE REHABILITACIÓN DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EDIFICIOS E VIVENDAS UNIFAMILIARES


Fondos Next Generation EU. Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Axudas do 40, 65 e 80% do orzamento protexible e cuantías de 8.100, 14.500 y 21.400€ en función da porcentaxe de aforro enerxético conseguido na actuación.

Beneficios fiscáis. Bonificacións. O ive pode ser subvencionable.

Axudas adicionáis a unidades familiares con ingresos inferiores a 2,6 veces o IPREM ata o 100% e 26.750€/viv.

Está aberto o prazo de presentación de solicitudes de información e visita.

Para máis información pode dirixirse ao teléfono 986770001 ext 1241, ó correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. ou achegarse á oficina do ARI con horario de atención ó público os luns de 9:30 a 13:30 horas.


CONVOCATORIA PECHADA

Estivo aberta ata o 5 de abril de 2023 a 2ª convocatoria da Fase 9 para presentar solicitudes oficiais.

Bases

Bases das axudas para a conservación e rehabilitación de viviendas na Área de Rehabilitación integral de Combarro Fase 9

2ª Convocatoria de subvención á rehabilitación de edificios e viviendas na Área de Rehabilitación Integras de Combarro no Concello de Poio da Fase 9


EMPRESAS HOMOLOGADAS

O Concello de Poio ten unha lista de empresas interesadas na realización de obras de rehabilitación dentro dos programas de axudas que xestiona a oficina da ARI de Combarro. Todas as empresas que estén interesadas en formar parte desa lista poderán facer a súa solicitude presentando os seguintes documentos cubertos, na sede electrónica do Concello de Poio.

Documentación

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO REXISTRO DE EMPRESAS HOMOLOGADAS

ACEPTACIÓN EXPRESA

AUTORIZACIÓN EXPRESA

 
¿Qué é a ARI de Combarro?

É unha Oficina de Área de Rehabilitación Integral que xestiona axudas públicas en materia de vivenda orientado á conservación, mantemento, aforro de enerxía e e#ciencia enerxéticas. ARI é a Área de Rehabilitación Integral de Combarro tamén denominada Área de Rexeneración e Renovación Urbana (ARRU) Conxunto Histórico-Artístico de Combarro, declarada o 31/12/2002, e que abrangue o conxunto histórico artístico, o entorno do Camiño Real e o comprendido na delimitación do Plan Especial de Reforma Interior previsto no Plan Xeral de Ordenación Municipal.

O conxunto histórico de Combarro foi declarado Ben de Interese Cultural na categoría de “Conxunto Artístico Pintoresco” polo Decreto 3394 de 30/11/1972 (BOE 14/12/1972). Está incluído no Inventario de Bens de Interese Cultural de Galicia de acordo coa Lei 3/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia.

Índice de rúas incluídas no ARI Combarro: RÚA MAR (DO), PRAZA PEIRAO DA CHOUSA, RÚA SAN ROQUE, RÚA CHOUSA,PRAZA PEIRAO DA RÚA, CAMIÑO REAL, RÚA COSTA DE ARRIBA, RÚA COSTA DE ABAIXO, AVENIDA COSTA (DA), RÚA TARRÍO, CARREIRO CAMPO (DO), CARREIRO VEIGAS (AS), RÚA LAXE, CARREIRO CRUZ (DA), RÚA CEGA, RÚA PADRÓN (DO), RÚA FONTE (DA), PRAZA RUALEIRA, PRAZA FONTE (DA), RÚA RÚA (A), CAMIÑO TORRE (DA), CAMIÑO REDONDO (DO), RÚA PEDAPORTA, BAIXADA Á CHOUSA, AVENIDA CRUZ (DA).
 

 ¿Qué pode facer a ARI por mín?

O obxectivo esencial e prioritario da ARI é acadar as actuacións previstas no Conxunto Histórico Artístico de Combarro e o entorno do Camiño Real e o comprendido na delimitación do Plan Especial de Reforma Interior previsto no PXOM, ofrecendo a tódolos veciños e veciñas:

 • INFORMAR das axudas públicas do Plan de Vivenda vixente e outras de interese.
 • REXISTRAR na base de datos da Oficina as posibles intervencións en vivendas e edificios e crear unha listaxe de solicitantes de axudas.
 • ASESORAR sobre as posibilidades de mellora da eficiencia enerxética e sostenibilidade das vivendas, actuacións de conservación en xeral, mellora da seguridade de uso e da accesibilidade.
 • REALIZAR VISITAS TÉCNICAS previas necesarias para definir as actuacións subvencionables.
 • REDACTAR as memorias técnicas de obra menor co obxecto de obter a licenza municipal de obras ou de comunicación previa, previo a solicitar a correspondente subvención.
 • XESTIONAR E TRAMITAR os expedientes e seguimento das obras.
 • COORDINAR as actuacións cos profesionais e empresas de construción en base aos requisitos establecidos nas axudas e normativa vixente.

AXUDAS PLAN ESTATAL VIVENDA 2018-2021 (PRORROGA)

As axudas na ARI de Combarro son as reguladas nos Plans Estatais en vigor, nestes caso o PEV 2018-2021 a través do convenio asinado entre o Ministerio de Fomento, Xunta de Galicia e Concello de Poio.

Persoas beneficiarias

Usuarios legais de vivendas, como propietarios, arrendatarios ou titulares dalgún dereito de uso sobre elas.

Actuacións subvencionables

 1. Mellora da eficiencia enerxética e sostenibilidade das vivendas unifamiliares e de tipoloxía residencial colectiva, incluídas as que se fagan no interior das súas vivendas. (mellora envolvente térmica, novas instalacións...)
 2. Actuacións de conservación en xeral e de mellora da seguridade de uso e da accesibilidade. (instalación de ascensor, salvaescaleiras, rampas...)
 3. Execución de obras ou traballos de mantemento e intervención nas vivendas unifamiliares e nos edificios, incluso no interior das vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns.

Contía das axudas

 •  40% do orzamento protexido.
 •  Ata 12.000 euros por vivenda + 1.000 euros para edificios e vivendas catalogadas ou BIC.
 •  75% orzamento protexido.
 •  Unidades de convivencia con ingresos < 3 IPREM.
 •  Persoas con discapacidade ou maiores 65 anos.

O IGVS, con cargo aos seus orzamentos, subvencionará as actuacións na ARI coa contía máxima de:

 • 10% do orzamento protexido.
 • Ata 4.000 euros por vivenda.

O custe de todas as actuacións subvencionables anteriores constituirá a inversión da actuación, na que se inclúe os honorarios profesionais, custe de redacción dos proxectos, direccións técnicas ou facultativas, informes técnicos e certificados necesarios, gastos xerais e de xestión, excluídos impostos, taxas e demais tributos.


Axudas na ARI de Combarro

Neste momento estanse a desenrolar as seguintes actuacións incluídas nas Convocatorias de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Integral de Combarro

 • As incluídas no Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE 61 de 10/03/2018), correspondentes coa Fase 9ª de Combarro. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 31 de agosto de 2025.

 • As incluídas na Prórroga do Plan Estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 (BOE 298 do 10/12/2016), correspondentes coas Fases 7ª e 8ª de Combarro. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 31 de decembro de 2023.

 • As incluídas no 1º Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de barrio, dentro do Real Decreto 853/2021, de 5 de outubro, polo que se regulan os programas de axuda en materia de rehabilitación residencial e vivenda social do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, unha vez obtida a declaración de Contorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) coincidente coa ARI de Combaro no Concello de Poio. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 31 de decembro de 2026.

Ao mesmo tempo estase a traballar na apertura dunha futura nova convocatoria (3ª) de axudas para a ARI correspondente aos fondos dispoñibles da fase 9ª, mentres, calquera persoa interesada pode recibir información ou facer unha solicitude de información e visita para ter todos os datos de cara a unha futura selección de solicitudes e pode presentar por rexistro do Concello de Poio o seguinte formulario xunto coa documentación acreditativa correspondente (da titularidade do inmoble e o DNI/CIF do solicitante).

ANEXO I Solicitude de visita técnica


Normativa reguladora

Bases e convocatorias para a ARI Combarro

Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia

Plan Estatal de Vivenda 2022-2025

Aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia do PEV 2022-2025 e RD 853/2021

Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (PEV 2018-2021)

Aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia do PEV 2018-2021

Plan Estatal 2013-2016

Aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia do Plan Estatal 2013-2016

Outras Axudas complementarias

Axudas compatibles coas axudas na ARI de Combarro.

Non compatibles coa ARI de Combarro

 PXOM - Plan Xeral de Ordenación Urbanística
PXOM - Plan Xeral de Ordenación Urbanística

Plan Xeral de Ordenación Urbana, definido na normativa urbanística como instrumento básico de ordenación integral do territorio dun ou varios municipios, a través do cal clasificase o solo, determinase o rexime aplicable a cada clase de solo, e definense os elementos fundamentais do sistema de equipamentos do municipio en cuestión.

Plan Xeral de Ordenación Municipal Poio BOP Nº193 06/10/2000

Inventario de Planeamento Municipal (Siotuga - Xunta de Galicia)

Go to top