fbpx

O Concello de Poio pon a disposición da ciudadanía o pagamento online de recibos municipales emitidos polo propio Concello que se topen en período de pagamento voluntario. Vostede poderá facer o pagamento con tarxeta de crédito a través da pasarela de pago das dúas entidades que teñen convenio asinado con independencia de cal sexa a súa entidade bancaria. Poderá facer o pagamento dos impostos de construccions, taxas de urbanismo, taxas de expedición de documentos e taxas de dereitos de exame. O resto dos impostos xestionaranse a través da Oficina Virtual do ORAL

Período de pagamento.


Este servizo admite o pagamento dos recibos que se atopen en período voluntario. Se polo contrario o recibo que ten pendiente de pago está en período executivo deberá dirigirse de novo ó Concello. Pódese poner en contacto coa Tesourería Municipal no número 986770001 ext 1223/1224

3.- Que datos me require o sistema para facer o pagamento automatizado?

Os datos que vostede precisará para facer o pagamento xa constan no recibo emitido polo Concello. Se vostede ten algunha dúbida pódese poñer en contacto co Departamento de Recadación de luns a venres de 9.00 a 14.00 no teléfono 986770001 ext 1223/1224.


 

FACER PAGAMENTO AGORA

REQUIRE CERTIFICADO DIXITAL
 

Na Oficina Virtual do ORAL poderá facer o pagamento dos seguintes impostos

  • Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana (IBI)
  • Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica. (IBI)
  • Imposto sobre bens inmobles de características especiais (IBI)
  • Imposto sobre actividades económicas. (IAE)
  • Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)PAGAMENTO DE TAXAS E PREZOS PÚBLICOS

FACER PAGAMENTO AGORA

Go to top