fbpx

O Concello de Poio xunto coa SCD Raxó e coa colaboración do Consello Municipal de Cultura, convocan unha nova edición do Concurso Literario Xaime Illa Couto que se rexerá polas senguintes bases:

1) Ámbito xeográfico:

 • Ata 17 anos: será requisito ter empadroamento no concello de Poio ou matrícula nuncentro educativo deste concello.
 • De 18 anos en diante: a participación non ten limitación xeográfca sempre que secumpran as demais normas do concurso.

2) Os traballos serán de carácter individual e inéditos, quedando expresamente prohibido plaxiar, copiar ou reproducir traballos alleos.

3) Cada participante poderá presentar un único traballo por modalidade.

4) O tema será libre.

5) Os traballos deberán ser escritos en lingua galega.

6) As modalidades do concurso serán dúas:

 • Relato curto ou conto.
 • Poesía.

7) A extensión dos traballos será como máximo de tres folios por unha soa cara (para relatocurto ou conto) e dun folio por unha soa cara (para poesía). Os traballos mecanografados entregaranse a tamaño de letra 12 e espazo interlineal dobre. Ostraballos manuscritos entregaranse nun formato lexible.

8) Os traballos serán entregados en calquera dos seguintes centros:

 • a) Concello de Poio: no Rexistro Municipal ou por correo certifcado (Praza do Mosteiro1, 36995, San Xoán de Poio).
 • b) Centros educativos de Poio: CEIP Viñas, CEIP Lourido, CEIP Isidora Riestra, CEIPChancelas, CEIP Espedregada e no IES de Poio.
 • c) Locais das Asociacións colaboradoras e membros do Consello Municipal de Cultura:S.C.D. de Raxó; S.C.D. de Samieira; Ateneo Corredoira de Combarro; AsociaciónBoureante da Seara; Asociación Vides Novas de San Salvador.

9) Entregaranse dous sobres pechados. No interior do sobre 1 incluirase o traballo a presentar.No interior do sobre 2 incluiranse os datos persoais do participante (nome, idade, enderezo,teléfono, curso, centro). No exterior de ambos sobres deberá constar a idade, modalidade ecategoría (ver punto 12), así como o título do traballo.

10) O xurado estará formado por unha representación elixida para o efecto polo Consello Municipal de Cultura. O xurado determinará a necesidade de recorrer ao asesoramento detécnicos/as na materia. A presidencia de honra do xurado permanecerá vacante en lembranzade Don Xaime Illa Couto. O fallo do xurado será inapelable.

11) O Consello Municipal de Cultura resérvase o dereito de publicar e/ou facer o uso queconsidere oportuno dos traballos presentados.

12) As categorías son as seguintes:

 • Categoría A: de 6 a 8 anos*.
 • Categoría B: de 9 a 11 anos*.
 • Categoría C: de 12 a 13 anos*.
 • Categoría D: de 14 a 15 anos.*
 • Categoría E : de 16 a 17 anos.*
 • Categoría F: de 18 anos* en diante * Idade cumprida entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.

13) Os premios serán os seguintes:

 • CATEGORÍAS A, B, C, D: diploma e premio de 70 euros por cada categoría emodalidade.
 • CATEGORÍA E: diploma e premio de 90 euros, para cada modalidade.
 • CATEGORÍA F: diploma e premio de 300 euros, para cada modalidade.

14) O prazo de entrega rematará o martes 20 de abril ás 14 horas.

15) O xurado fallará os premios o luns 10 de maio ás 20.30 horas.

16) O xurado poderá considerar deserto os premios do grupo F, no caso de que os traballospresentados non acaden unha calidade aceptable.

17) A entrega de premios realizarase no transcurso do acto que se celebrará o día 17 de maiode 2021, ás 17.30 horas, no salón de actos do Centro Cultural Xaime Illa Couto (Raxó).

18) A participación no concurso supón a aceptación das presentes bases.A presidenta do Consello Municipal de CulturaAsinado dixitalmente á marxe

A presidenta do Consello Municipal de Cultura