fbpx

As medidas preventivas que expuxemos dun xeito xenérico anteriormente teñen que aplicarse en cada empresa dun xeito específico, dadas as diferentes características que non existen só entre os distintos sectores de actividade, se non entre cada empresa e lugar de traballo.

Hai moitas guías que facilitan este traballo destacando as publicadas por dous organismos de referencia pública na materia como son o Instituto Nacional de Seguridad e Saúde no Traballo (INSST) e o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia ISSGA que no no exercicio das súas funcións de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, elaboran diversos documentos nos que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nos centros de traballo segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus.

Todo isto sen prexuízo da necesidade de medidas específicas que se deban adoptar en función das características concretas da actividade e que corresponden á organización preventiva da empresa (servizo de prevención, traballadores designados ou asunción polo empresario). Sempre seguindo as pautas das autoridades sanitarias en cada momento.

SECTOR AGRARIO

SECTOR EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL

SECTOR INDUSTRIA EXTRACTIVA

 SECTOR FABRICACIÓN MECÁNICA

SECTOR COMERCIO

 SECTOR IMAXE PERSOAL

SECTOR SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE

SECTOR ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN

SECTOR HOSTELARÍA E TURÍSMO

SECTOR MEDIO AMBIENTE

SECTOR TRANSPORTE E MANTENEMENTO DE VEHÍCULOS

SECTOR SANIDADE

SECTOR MARÍTIMO PESQUEIRO

 

 

 

Go to top