fbpx

Os Servizos de Prevención terán que seguir as normas legais e as recomendacións preventivas establecidas tanto no Real decreto 664/1997 , sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo como na Guía técnica do INSST para a avaliación e prevención destes riscos.

Ademais, os Servizos de Prevención deberán ter en conta a normativa sanitaria e preventiva emitida polas autoridades competentes nos sucesivos protocolos publicados (e as súas actualizacións) na páxina web oficial do Ministerio de Sanidade . En particular:

Directrices de boas prácticas no lugar de traballo.
Medidas para a prevención de infeccións do COVID-19 do Ministerio de Sanidade.

Tendo en conta todo o anterior, a empresa está obrigada a realizar un PROCEDEMENTO DE TRABALLO SEGURO (PTS) en relación á exposición ao coronavirus, para o cal son necesarios os seguintes pasos que debemos esixir á empresa:

1. Análise do proceso de produción tendo en conta as diferentes posicións, tarefas asociadas, concorrencia de actividades doutras empresas , medidas legais e preventivas existentes, incluída a necesidade de manter a distancia de seguridade e o resto das directrices establecidas polas autoridades sanitarias en todo momento.

2. Identificación e avaliación dos factores de risco de contaxio do virus causante de COVID-19, e dos riscos psicosociais asociados, como a modificación das condicións de traballo que poden aumentar os riscos habituais e introducir outros novos. A empresa está obrigada a consultar aos delegados de prevención sobre o proceso de avaliación e permitir a súa participación nel.

3. Estudo do persoal dispoñible en relación coa existencia de traballadores especialmente sensibles a COVID-19 para avaliar a posible necesidade de adaptación, recolocación ou indicación de licenza médica segundo o procedemento establecido para ela.

4. Unha vez avaliados os factores a ter en conta, debe levarse a cabo a planificación das medidas preventivas que garantan a seguridade e a saúde dos traballadores, integrando a prevención da transmisión de COVID-19 á de riscos. título xeral e posto de traballo.

As medidas preventivas incluirán:

  • Protección específica para traballadores sensibles
  • Vixilancia da saúde mediante o control e illamento de posibles contaxios, por exemplo mediante medicións de temperatura (respectando en todo momento a privacidade e a proporcionalidade que corresponde á protección de datos persoais)
  • Medidas organizativas (quendas, horarios, asistencia en espazos, etc.)
  • Medidas técnicas de separación.
  • Equipos de Protección Individual.
  • Medidas de hixiene e limpeza.
  • Todos aqueles dentro do marco legal decididos polo Servizo de PRL.

A planificación debe consultarse cos delegados de prevención e reflectirse por escrito nun documento que debe conter o recollido no art. 9 RD 39/1997 que dice: “ a empresa debe preparar a planificación e mantela actualizada a disposición da Inspección de Traballo”.

5. Información e formación para o persoal sobre as medidas preventivas propostas.

6. Realización dunha limpeza profunda previa e inicio da actividade.

Go to top