fbpx
Pleno Ordinario

 

Convocatoria Ordinaria

1a convocatoria: 30 de xuño de 2020 ás 19:30

2a convocatoria: 3 de xullo de 2020 ás 19:30

 

Salón de Plenos do Concello de Poio (pode seguir a retransmisión en directo do Pleno na Canle de Salón de Plenos en Youtube)

A) Parte resolutiva

  1. 4753.-Secretaría.-Aprobación das actas das sesións anteriores

  2. 4754.-Expte.: 770/2018. Tramitación última prórroga do Contrato do Servizo de Axuda no Fogar

  3. 4755.-Expte.: 1369/2020. Proposta modificación Anexo Subvencións Nominativas

  4. 4756.-Expte.: 825/2020. Anexo Plan Económico Financeiro 2020-2021

  5. 4757.-Expte.: 1591/2020. Moción do PP para a defensa efectiva do colectivo de feriantes profesionais de Poio

  6. 4758.-Expte.: 1660/2020. Moción do BNG recoñecemento dos dereitos das persoas LGTB

  7. Mocións urxentes

B) Actividade de control

8. Dar conta acordo Xunta de Goberno Deputación Provincial Pontevedra - Concesión subvención ao abeiro do Plan Concellos 2020

9. Secretaría.-Estado de execución de acordos precedentes 10.Secretaría.-Dar conta das resolucións da Alcaldía (do 21/05/2020 ao 24/06/2020)

C) Rogos e preguntas

 
 

 

Go to top