Facebook
Twitter
Youtube
Contacto

Solicitude xeral

Os cidadáns poden dirixirse por escrito ó Concello de Poio cumprimentando o impreso de solicitude xeral, que será utilizado en todos aqueles trámites para os que os servizos municipais non dispuxeran un impreso específico.

  • Unha vez cumprimentado e asinado debe presentarse nas dependencias municipais.
  • Tamén poderán remitirse mediante as demais formas previstas na Lei.

Instruccións para cumprimentar a solicitude

O impreso pode ser cumprimentado a man (utilizando maiusculas de tipo imprenta) ou electrónicamente cubrindo os campos correspondentes.

 

Solicitude Xeral


Censo Animais Domésticos

Solicitude de Licencia administrativa para ser propietari@ e/ou posuidor dun animal potencialmente perigoso

Denuncia de Leiras cheas de maleza


Solicitude Alta no Padrón Municipal de Habitantes


Solicitude de aprazamento ou fraccionamento


Solicitude de Segregación

Solicitude de Licencia de Obras

Solicitude de Primeira Ocupación


 

 

Go to top