Facebook
Twitter
Youtube
Contacto

Administración Autonómica

XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA
Outros documentos, notificacións e informacións públicas

Consonte co disposto no artigo 37.2, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, nos artigos 45 e 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, declarados vixentes pola disposición derrogatoria única do Real decreto 1561/1995, do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo e no Decreto 76/2016, do 9 de xuño, polo que se determina o calendario laboral para o ano 2017 na Comunidade Autónoma de Galicia, esta Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, elaborou para a provincia de Pontevedra.

CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2017 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA [PDF]

Go to top